Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Active Dance Music 2012

 

1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: Active Dance Music (hierna ADM te noemen), partij 2: Opdrachtgever of huurder en partij 3: Artiest zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie http://www.activedancemusic.nl/Algemene+Voorwaarden. Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail, fax of post op de bevestiging van zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

 

 

2. Optie.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een optreden van ADM of artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (14) dagen een eerste recht heeft om ADM/artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

 

3. Opdrachten.

3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft aan ADM. Het akkoord kan opdrachtgever te kennen geven per mail, fax of post.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ADM ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door ADM zijn bevestigd en daarbij door Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend en per mail zijn verzonden naar ADM.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

4. Optreden in het buitenland.    

ADM behoudt zich het recht voor om een eventueel optreden in het buitenland voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door ADM slechts worden uitgeoefend nadat door ADM tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten. ADM zal opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen en gezamenlijk met opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een optreden in het buitenland korter dan 8 weken voor het optreden voor opdrachtgever wordt geboekt, is voormeld recht niet van toepassing.

 

5. Betalingsvoorwaarden.

5.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen ADM /artiest voor aanvang van de show tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen is met ADM.

5.2 Facturen ter zake van door ADM aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.3 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van ADM. Contante betalingen dienen vooraf te geschieden.

5.4 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan ADM is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.

5.5 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan ADM komen alle daardoor aan ADM veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan ADM zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van ADM worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

 

6. Verhuur.

6.1 De huurprijzen worden berekend per stuk per 24 uur. Er wordt een waarborg gevraagd (borgsom/ID kaart/ paspoort) indien er sprake is van uitsluitend verhuur. Huursom geschiede contant bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.

6.2 Bij het afnemen van de apparatuur is de opdrachtgever verplicht dubbele legitimatie te tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk giro- of bankafschrift.

6.3 De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de opdrachtgever tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.

6.4 Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borgsom/ID/paspoort.

6.5 Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is ADM gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.

6.6 Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van ADM, tenzij anders overeengekomen met ADM.

6.7 Lamprisico: Doorgebrande lampen worden, indien bij ADM ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.8 Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal de ADM dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.

 

7. Annuleringsrecht.

Annuleringen dienen te worden gedaan per fax of per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: Tijd tot het moment van opdracht % verschuldigd van totaalbedrag Langer dan 1 jaar 10 %

Tussen 1 maand en 1 jaar 25 % Tussen 1 week en 1 maand 50 % Korter dan 1 week 100%. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

 

8. Prestaties ADM/artiest.

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van ADM/artiest. ADM/artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

 

9. Garanties en verplichtingen.

9.1 Contacten tussen opdrachtgever en artiest dienen niet gebruikt te worden ten behoeve van vervolgopdrachten zonder tussenkomst van ADM.

9.2 ADM/artiest verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. ADM garandeert dat alle beschrijvingen, foto's, audio- en videomateriaal op de site www.activedancemusic.nl  representatief zijn voor ADM. ADM/artiest zal op tijd aanwezig zijn voor de show.

9.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

9.4 Indien ADM een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

9.5 ADM aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

9.6 Indien ADM/artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. ADM zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9.7 Mocht door overmacht een artiest van ADM niet kunnen optreden, dan zal ADM u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. ADM zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. ADM zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

9.8 Indien ADM krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ADM aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

9.9 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. ADM is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van

offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van ADM als bindend.

 

10. Overmacht.

10.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage

aan ADM uitbetalen.

10.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan ADM van het nakomen van de overeengekomen

termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

 

11. Aansprakelijkheid.

11.1 De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.2 ADM aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van huurder met betrekking tot de gehuurde apparatuur. Bij verhuur is ADM nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door diensten van bedienend personeel ter beschikking gesteld door ADM, behalve in geval van -door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van ADM. In geen geval zal de aansprakelijkheid van ADM verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel. ADM is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel

ten laste van de opdrachtgever, opdrachtgever is dus aansprakelijk voor schade aan apparatuur.

11.3 Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade, vermissing en/of inbeslagname ervan. Bij vermissing van de apparatuur wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht bij de huurder en zo mogelijk direct afgeschreven van de creditcard account.

 

12. Schadevergoeding.

12.1 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van ADM zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.

Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. ADM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien ADM geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

 

13. Recht van reclame.

Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

 

14. Aanwezigheidsduur ADM.

In de gage inbegrepen zijn de afgesproken showtijden van ADM met voorafgaand de berekende opbouwtijd. Voor elk uur extra en/of buiten deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van €. 30,- per uur per aanwezig personeelslid van ADM worden berekend tenzij anders

schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

 

15. Overnachting Artiesten van ADM.

Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor ADM/artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor ADM/artiest een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door ADM/artiest van ADM. Per lid van ADM zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB classificatie).

 

16. Voorzieningen.

16.1 Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit het in de bevestiging aantal opgegeven vrije groepen van elk 16 ampère/220 Volt binnen een straal van vijf meter van de werkplek.

16.2 Opdrachtgever zal in het geval van aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en de werkplek zorgen voor voldoende mankracht tijdens het verplaatsen van de apparatuur over deze trappen (zowel bij opbouwen als afbouwen).

16.3 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele ADM crew binnen een straal van 200 meter van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan ADM vergoeden. De laad/losplaats voor ADM zal maximaal 20 meter van de toegewezen werkplek zijn verwijderd. De minimaal benodigde werkplek van ADM is afhankelijk van de grootte van de show. Tenzij anders overeengekomen gebruikt ADM een ruimte van 6 bij 3 meter.

16.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de apparatuur.

16.5 Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring vooraf.

16.6 Opdrachtgever zal voor aanvang van het optreden zorgen voor een warme maaltijd en een afsluitbare kleedruimte voorzien van stromend water voor de gehele crew van ADM.

 

17. Veiligheid.

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van ADM, artiesten van ADM, crew en andere begeleiders. Werkplek ADM en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van ADM.

 

18. Buma.

De BUMA rechten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

19. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst.

Active Dance Music, artiest en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 

20. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam.